REGULAMIN WYPOŻYCZALNI

Regulamin wypożyczalni „KoAla”

 1. Właścicielem wypożyczalni KoAla jest firma „KoAla” Alicja Włodarska z siedzibą przy ul.Wincentego Witosa 7, 40-832 Katowice 

 2. Klientem Wypożyczalni może być każda osoba, która zaakceptuje regulamin oraz zawrze umowę o korzystanie z jej produktów. 

 3. Aby skorzystać z usług Wypożyczalni, klient zobowiązany jest do wpłacenia zwrotnej kaucji (w postaci przelewu na wskazane konto, lub przy odbiorze osobistym – wpłatą gotówkową), będącej średnią ceną rynkową określoną dla danej kategorii produktów, w skład której wchodzi wypożyczany przedmiot. Wysyłka następuje po zaksięgowaniu kaucji na koncie firmy. Kaucja jest zwracana niezwłocznie po zwrotnym otrzymaniu wypożyczonego produktu przez Wypożyczalnię. 

 4. Opłata za wypożyczenie i opłata za wysyłkę jest pobierana z góry i jest wliczona w kaucję, o której mowa w pkt. 3 regulaminu. Wypożyczający ponosi koszty transportu produktu w obie strony. Zwracana kaucja jest pomniejszona o koszt wypożyczenia i koszt dostawy do wypożyczającego.

 5. Wypożyczane produkty można odebrać osobiście, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu, pod adresem: Wincentego Witosa 7, 40-832 Katowice, tel 508 153 522 e-mail: koala.katowice@gmail.com 

 6. Towar, czas wypożyczenia, koszt usługi oraz wysokość kaucji określa cennik. Maksymalny czas na jaki wypożyczana jest chusta i akcesoria to 7 dni, nosidło to 14 dni 

 7. Każdorazowo przed wypożyczeniem, należy telefonicznie lub e-mailem sprawdzić dostępność produktu i uzgodnić termin wypożyczenia. 

 8. Przedmiot należy odesłać do Wypożyczalni paczką Poczty Polskiej (ewentualnie listem poleconym na ryzyko Wypożyczającego) lub za pośrednictwem firmy kurierskiej. 

 9. W sytuacji, kiedy towar zwrócony jest zniszczony – Wypożyczający ustala z klientem warunki rekompensaty spośród dwóch możliwych: odkupienie nowego produktu (bądź odsprzedanie uszkodzonego produktu Wypożyczającemu w cenie równej pobranej kaucji) pomniejszenie kwoty kaucji o koszty naprawy (o ile naprawa pozwoli przywrócić produkt do stanu pierwotnego). 

 10. W przypadku braku terminowego zwrotu towaru – za każdy dzień zwłoki pobierana jest opłata w wysokości trzykrotności dziennej stawki wypożyczenia. Opłata za zwłokę zostanie pobrana z kaucji. W przypadku zwłoki w zwrocie towaru przekraczającego 14 dni, towar uznaje się za zakupiony przez klienta i jest równoznaczny z utratą kaucji. 

 11. W przypadku zabrudzenia przedmiotu proszę niezwłocznie skontaktować się z Wypożyczającym.