REGULAMIN WYPOŻYCZALNI

Regulamin wypożyczalni „KoAla”

1. Właścicielem wypożyczalni KoAla jest firma  „KoAla” Alicja Włodarska  z siedzibą przy ul.Wincentego Witosa 7, 40-832 Katowice

2. Klientem Wypożyczalni może być każda osoba, która zaakceptuje regulamin oraz zawrze umowę o korzystanie z jej produktów.

3. Aby skorzystać z usług Wypożyczalni, klient zobowiązany jest do wpłacenia zwrotnej kaucji (w postaci przelewu na wskazane konto, lub przy odbiorze osobistym – wpłatą gotówkową), będącej średnią ceną rynkową określoną dla danej kategorii produktów, w skład której wchodzi wypożyczany przedmiot. Wysyłka następuje po zaksięgowaniu kaucji na koncie firmy. Kaucja jest zwracana niezwłocznie po zwrotnym otrzymaniu wypożyczonego produktu przez Wypożyczalnię.

4. Opłata za wypożyczenie i opłata za wysyłkę jest pobierana z góry i jest wliczona w kaucję, o której mowa w pkt. 3 regulaminu. Wypożyczający ponosi koszty transportu chusty w obie strony. Zwracana kaucja jest pomniejszona o koszt wypożyczenia i koszt dostawy do wypożyczającego.

5. Wypożyczane produkty można odebrać osobiście, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu, pod adresem: Wincentego Witosa 7, 40-832 Katowice, tel 508 153 522 e-mail: koala.katowice@gmail.com 

6. Towar, czas wypożyczenia, koszt usługi oraz wysokość kaucji określa cennik. Maksymalny czas na jaki wypożyczana jest chusta to ……………. dni.

7. Każdorazowo przed wypożyczeniem, należy telefonicznie lub e-mailem sprawdzić dostępność produktu i uzgodnić termin wypożyczenia.

8. Chusty należy odesłać do Wypożyczalni paczką Poczty Polskiej (ewentualnie listem poleconym na ryzyko Wypożyczającego) lub za pośrednictwem firmy kurierskiej.

9. W sytuacji, kiedy towar zwrócony jest zniszczony – Wypożyczający ustala z klientem warunki rekompensaty spośród dwóch możliwych: odkupienie nowego produktu (bądź odsprzedanie uszkodzonego produktu Wypożyczającemu w cenie równiej pobranej kaucji) pomniejszenie kwoty kaucji o koszty naprawy (o ile naprawa pozwoli przywrócić produkt do stanu pierwotnego).

10. W przypadku braku terminowego zwrotu towaru – za każdy dzień zwłoki pobierana jest opłata w wysokości trzykrotności dziennej stawki wypożyczenia. Opłata za zwłokę zostanie pobrana z kaucji. W przypadku zwłoki w zwrocie towaru przekraczającego 14 dni, towar uznaje się za zakupiony przez klienta i jest równoznaczny z utratą kaucji.

11. Produkty zwracane – powinny być wyczyszczone (w przypadku nosideł) bądź wyprane (w przypadku chust).