REGULAMIN USŁUG

Regulamin świadczenia usług KoAla

1. Uczestnictwo w zajęciach organizowanych przez KoAla jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją Regulaminu.

2. W zajęciach mogą brać udział dzieci bez ograniczeń wiekowych oraz osoby niepełnosprawne (o czym należy wcześniej poinformować obsługę KoAla). Zajęcia odbywaja się w grupach liczących maksymalnie 10 osób. Zajęcia trwają odpowiednio: Brykające Bajtle, Sensoplastyka, Zdrowy dźwięk 60 minut ; Bum bum rurki 45 minut; Nauka wiązania chusty 120 minut ; dobór nosidła 40 minut.

3. Za nadzór nad dziećmi odpowiadają ich opiekunowie. Opuszczenie zajęć przez opiekuna nie zwalnia z odpowiedzialności za dziecko. Osoby prowadzące zajęcia w KoAla zapewniają dzieciom naukę oraz rozrywkę i nie sprawują opieki nad dziećmi.

4. Opiekunowie dzieci mają szczególny obowiązek sprawować stały nadzór nad małymi dziećmi (do 3 lat), istnieje bowiem ryzyko zadławienia się bądź połknięcia małych przedmiotów. Opiekunowie takich dzieci nie mogą opuszczać zajęć podczas pobytu dziecka.

5. Przed rozpoczęciem zabawy opiekunowie powinni pouczyć dzieci o zasadach korzystania z zabawek i wyposażenia zgodnie z ich przeznaczeniem oraz o konieczności właściwego zachowania. Na zajęciach sensoplastyki pracujemy na wyznaczonych powierzchniach (nie niszcząc ścian i sufitów), nie wychodzimy poza obszar maty ochronnej. Opiekun zobowiązuje się poinformować KoAla o wszelkich alergiach (wypełniając odpowiednią zgodę na udział w zajęciach).

6. Opiekun ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez dziecko (uszkodzenie zabawek i wyposażenia, szkody wyrządzone innym dzieciom).

7. Wszelkie zastrzeżenia odnośnie zachowania innych dzieci należy zgłaszać obsłudze, nie wolno samodzielnie wymuszać należytego zachowania.

8. KoAla nie ponosi odpowiedzialności z tytułu następstw nieszczęśliwych wypadków. Ubezpieczenie w zakresie NNW należy zawrzeć we własnym zakresie.

9. W KoAla dzieci mogą przebywać w obuwiu zamiennym lub antypoślizgowych skarpetkach. Osoby dorosłe powinny korzystać z obuwia zamiennego.

10. W razie pozostawienia lub zagubienia przedmiotów w KoAla,  obsługa nie ponosi odpowiedzialności za straty.

11. Wnoszenie własnych posiłków i napojów może się odbywać wyłącznie za zgodą obsługi KoAla a ich spożywanie możliwe jest tylko w miejscu do tego przeznaczonym.

12. Przebywanie osób  chorych zakaźnie jest zabronione, osoby biorące udział w zajęciach organizowanych przez KoAla powinny być zdrowe.

13. W KoAla obowiązuje zakaz spożywania alkoholu i przebywania osób pod jego wpływem.

14. Wprowadzanie zwierząt jest zabronione.

15. Obsługa może poprosić o opuszczenie lokalu dzieci i ich opiekunów w przypadku nieprzestrzegania zasad niniejszego regulaminu.

16. KoAla ma prawo rozwiązać jednostronnie ze skutkiem natychmiastowym umowę
o świadczenie usług w razie rażącego naruszenia postanowień niniejszego regulaminu.

17. Organizator nie zwraca należności za niewykorzystane usługi, chyba że niedojście imprezy do skutku wynikało z winy Organizatora.

18. Rezerwacja Klubu na imprezę zamkniętą wymaga uiszczenia zadatku w wysokości ……..Zadatek należy uiścić nie póżniej niż na 7 dni po dokonaniu rezerwacji; w przeciwnym wypadku rezerwacja jest anulowana. Pozostałą kwotę należy wpłacić najpóźniej w dniu imprezy.

19.Wpłaconego zadatku nie zwraca się w razie rezygnacji z organizacji imprezy.

20. W przypadku nieobecności opiekunów zaproszonych dzieci podczas urodzin lub innej imprezy zamkniętej odpowiedzialność za dzieci ponosi Zamawiający imprezę.

21. Podczas urodzin i innych imprez okolicznościowych zabronione jest korzystanie z fajerwerków, sztucznych ogni itp.

22. Filmowanie warsztatów tematycznych jest zabronione. Dozwolone jest fotografowanie. KoAla zastrzega sobie prawo do publikacji zdjęć na stronie internetowej oraz na fanpagu na Facebook’u (chyba, że zostanie wyrażony sprzeciw opiekuna o czym należy poinformować KoAla przed rozpoczęciem zajęć)