RODO

Zgodnie z rozporządzeniem RODO Informuję, że: 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma KoAla Alicja Włodarska 

z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sławka 2 zwana dalej Administratorem.
Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

 1. Inspektorem danych osobowych jest Alicja Włodarska, siedziba jak wyżej.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonywania usług świadczonych przez firmę KoAla Alicja Włodarska na Pani/Pana rzecz, a także w celu wypożyczenia sprzętu w oparciu o stosowne umowy; dane te nie będą udostępniane innym odbiorcom.
 3. podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 RODO, ze szczególnym uwzględnieniem punktu 1 b: przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. 
 4. podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy, w przypadku niepodania danych niemożliwe jest zawarcie umowy.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do:
 • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, 
 • przenoszenia danych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 1. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu wykonania usługi, bądź do momentu zwrotu sprzętu, w przypadku powstania sporu do momentu jego rozwiązania. Następnie dane zostaną usunięte z bazy i nie będą podlegały dalszemu przetwarzaniu.